NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
KTU Rektoriaus 2005-06-16
Įsakymu Nr.A-408

 

I. BENDROJI DALIS

1. Kauno technologijos universiteto biblioteka (toliau - Biblioteka) yra Universiteto struktūrinis padalinys, teikiantis informacines paslaugas, užtikrinantis prieigą prie informacijos resursų bei kaupiantis spaudinių, elektroninių ir nepublikuotų dokumentų fondą, padedantį įgyvendinti studijų, mokslo ir tęstinio mokymosi tikslus.
2. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas įstatymų nustatyta tvarka.
3. Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Universiteto darbuotojai ir studentai, kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys.
4. Skaitytojai turi teisę nustatyta tvarka naudotis visais Bibliotekoje saugomais spaudiniais, elektroniniais ir nepublikuotais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis.
5. Skaitytojai privalo laikytis Universiteto norminių dokumentų ir šių Taisyklių.

II. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS  

6. Registracija:
6.1. Universiteto studentai ir darbuotojai aptarnaujami tik su galiojančiais studento, darbuotojo, klausytojo, skaitytojo pažymėjimais (toliau – pažymėjimais) ir asmens tapatybės kortelėmis;
6.2. kitų aukštųjų mokyklų studentai - su galiojančiais Lietuvos studento pažymėjimais ir asmens tapatybės kortelėmis;
6.3. kiti asmenys registruojami Bibliotekos abonementuose, pateikę pasą ar asmens tapatybės kortelę ir sumokėję Universiteto nustatytą mokestį  gauna skaitytojo pažymėjimą vieneriems metams;
6.4. juridinių asmenų atstovai registruojami pateikę institucijos vadovo patvirtintą oficialų prašymą.
Pastaba.
KTU Panevėžio instituto bibliotekoje norintys skaityti asmenys registruojami Instituto bibliotekoje.

7. Spaudinių skolinimas:
7.1. pažymėjimas ir asmens tapatybės kortelė yra dokumentai, suteikiantys teisę naudotis Bibliotekos paslaugomis ir identifikuoti asmenį Bibliotekos informacijos sistemoje;
7.2. pažymėjime ir asmens tapatybės kortelėje užkoduoti duomenys yra pagrindiniai tapatybės nustatymo požymiai, leidžiantys skolintis leidinius;
7.3. spaudiniai į namus skolinami tik Universiteto darbuotojams ir studentams. Abonementuose išduodami:

·        studijų spaudiniai, jei yra pakankamai egzempliorių – nuo 7 dienų iki 6 mėnesių;
·        kiti spaudiniai – nuo 1 iki 30 dienų;
·        naudojimosi laikas gali būti pratęstas (bet ne daugiau kaip du kartus), jei spaudinio nereikia kitiems skaitytojams.

7.4. vieninteliai, serialiniai, informaciniai, didelę paklausą turintys ir gauti per tarpbibliotekinį abonementą spaudiniai, disertacijos, habilitaciniai darbai, mokslinių darbų ataskaitos, elektroniniai dokumentai į namus neskolinami. Naudojimosi retais spaudiniais tvarką nustato “Naudojimosi retais spaudiniais taisyklės”, jas tvirtina Bibliotekos direktorius;
7.5. skaityklose gali skaityti visi Bibliotekoje užregistruoti asmenys;
7.6. prenumeruojamomis duomenų bazėmis gali naudotis tik Universiteto darbuotojai ir studentai;
7.7. paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Skaitytojai neaptarnaujami.
8. Skaitytojų atsiskaitymas su Biblioteka.
8.1. Skaitytojai grąžina visus paimtus spaudinius ir atsiskaito už pamestus:
8.2. studentai – baigę ar laikinai nutraukę studijas ir prieš akademines atostogas;
8.3. darbuotojai - nutraukę darbo sutartį Universitete, prieš ilgalaikes atostogas ar užsienio stažuotes.

III. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Skaitytojai turi teisę:
9.1. naudotis Bibliotekoje saugomais spaudiniais, elektroniniais, nepublikuotais dokumentais ir informacinėmis paslaugomis;
9.2. gauti informaciją apie Bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;
9.3. pareikšti savo nuomonę (žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu) apie Bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.
9.4. Universiteto darbuotojai ir studentai gali užsisakyti spaudinius iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą.
10. Skaitytojai privalo:
10.1. apsiaustus, rankines, krepšius palikti drabužinėje;
10.2. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams, išjungti mobiliojo ryšio telefonus;
10.3. tausoti Bibliotekos spaudinius ir kitą turtą, o apie pastebėtus defektus ar gedimus pranešti bibliotekininkui;
10.4. laikytis spaudinių išdėstymo atviruose fonduose tvarkos;
10.5. neišsinešti spaudinių, elektroninių ir nepublikuotų dokumentų iš Bibliotekos patalpų be bibliotekininko leidimo;
10.6. suveikus apsaugos signalizacijai, parodyti asmeninius daiktus darbuotojui;
10.7. pasiskolintus spaudinius grąžinti nurodytu laiku arba prasitęsti naudojimosi jais terminus;
10.8. Bibliotekos kompiuteriniame kataloge (žyma Vartotojas) sekti informaciją apie pasiskolintus spaudinius, jų grąžinimo terminus bei delspinigius;
10.9. naudojantis Bibliotekos kompiuteriais laikytis Bibliotekos direktorius patvirtintų “Naudojimosi kompiuteriais taisyklių” ir interneto etikos normų;
10.10. nedelsdami pranešti Bibliotekai apie pažymėjimo ar asmens tapatybės kortelės praradimą.
11. Skaitytojai atsako už pasiskolintus spaudinius ir jų grąžinimą nustatytu laiku.
11.1. Už kiekvieną laiku negrąžintą spaudinį skaitytojai moka Universiteto nustatyto dydžio delspinigius.
11.2. Už pamestus ir sugadintus spaudinius privalo sumokėti rinkos kainos dydžio baudą arba pakeisti juos tokiais pat; ar bibliotekininko pripažintais lygiaverčiais.
11.3. Skaitytojas atsakingas už visus veiksmus, padarytus naudojantis savo pažymėjimu arba asmens tapatybės kortele.
12. Už Taisyklių pažeidimą Bibliotekos direktoriaus potvarkiu iki 6 mėnesių gali būti apribojama teisė naudotis Biblioteka. Bibliotekininkui pareikalavus skaitytojas privalo parašyti   pasiaiškinimą, apie jo netinkamą elgesį pranešama Dekanui ar padalinio vadovui.

IV. MOKAMOS PASLAUGOS

13. Bibliotekoje už Universiteto nustatyta mokestį visi skaitytojai gali:
13.1. Savarankiškai kopijuotis spaudinių ištraukas bibliotekoje esančiais kopijavimo aparatais.
13.2. Spausdinti informaciją interneto svetainėse.
13.3. Gauti išspausdintą pageidaujamą informaciją iš Bibliotekoje eksploatuojamų duomenų bazių ir kompaktinių plokštelių (CD).
13.4. Gauti literatūros sąrašą pagal iš anksto suformuotą bibliografinę užklausą.
14. Universiteto darbuotojai ir studentai už Universiteto nustatytą mokestį gali užsisakyti reikalingus spaudinius ar jų kopijas per TBA.
15. Ne Universiteto darbuotojai ir studentai už naudojimąsi Bibliotekos kompiuteriais prieigai prie interneto resursų moka Universiteto nustatyto dydžio mokestį.

Universiteto Bibliotekos teikiamų paslaugų įkainiai, delspinigių dydžiai, baudos už prarastus spaudinius nustatomos rektoriaus įsakymu (Rektoriaus įsakymas  2005 m. birželio 16 d. Nr. A-409).