Apie biblioteką

Susipažinkite su bibliotekos istorija ir svarbiausiais įvykiais nuo bibliotekos įkūrimo 1923 m.

 

Bibliotekos istorija

Vadovai

1923 – 1944 prof. Vaclovas Biržiška
1944 – 1946 prof. Augustinas Janulaitis
1946 – 1948 Vincas Ruzgas
1948 – 1976 Stefanija Užkurytė
1976 – 1991 Genovaitė Romanovienė
1991 – 2014 Genė Duobinienė
Nuo 2014 m. gruodžio 15 d. dr. Gintarė Tautkevičienė

Pavadinimai

1923 – 1929 Lietuvos universiteto biblioteka
1930 – 1940 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1940 – 1941 Kauno universiteto biblioteka
1941 – 1943 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1944 – 1950 Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1951 – 1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka
1974 – 1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka
Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka

Projektai

1998–1999 Dalyvauta Europos Komisijos XIII direktorato finansuotame informacijos vartotojų nuotolinio mokymo projekte DEDICATE.
2001–2006 Kartu su autorių kolektyvu parengtas projektas „LABT vystymo koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka”.
2002–2004 Kartu su Edukologijos institutu (KTU) dalyvauta Europos Komisijos 5FP projekte PERINE (Pedagoginių ir edukacinių mokslinių tyrimų informacijos tinklas Europai).
2005–2008 Dalyvauta dviejuose ES SF projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas” ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams”.
2008–2009 Dalyvauta LMBA vykdytame „Bibliotekos pažangai” projekte „Mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos” parengimo ir dėstymo bei mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams” parengime.
2009–2011 Dalyvauta LMBA projekte „EMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“, atliktas mokslinis tyrimas „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimtis ir sudėtis“, parengti mokymo moduliai, organizuoti mokymo kursai tyrėjams.
Renovuota Statybos rūmų bibliotekos (dabar – Statybos ir architektūros f-to bibliotekos) skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2009–2012 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIRE (Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra).
2010–2013 Dalyvauta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos vykdytame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)”.
2010–2014 Dalyvauta Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projekte, vykdant Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metų respublikinę programą.
2010–2014 Dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos vykdytame ir Europos socialinio fondo finansuotame projekte tarptautinei mokslinei DB Lituanistika plėtoti.
2011 Dalyvauta LMBA vykdytame projekte „Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje“: sukurta vaizdo filmų, atlikta apklausa, suorganizuota mokslinė konferencija „Atverkime mokslo žinias pasauliui”.
2011–2014 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIREplus: Antrosios kartos Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE projekto tęsinys), 2013 m. organizuotas seminaras “Atvirosios prieigos infrastruktūros teisiniai klausimai ir tęstinumo užtikrinimas”. Tęsiant šį projektą, parengta paraiška ir gautas finansavimas “Horizontas 2020” programos projektui OpenAIRE2020.
2012 Vykdytas tarptautinės organizacijos EIFL finansuotas projektas „Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis“, organizuotas seminarų ciklas („Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus?“, „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, „Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga?“) ir viešoji diskusija „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje”.
Nuo 2014 Dalyvaujama ES 7 BP projekte FOSTER, vykdomi mokymai Lietuvos universitetų tyrėjams „Atvirojo mokslo skatinimas jaunųjų mokslininkų tarpe: iššūkiai ir galimybės“.
2015 Atliktas LMBA koordinuojamo Europos socialinio fondo projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ (VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004) „Tęstinis mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas“, parengta ir paskelbta jo ataskaita (autorės – Gintarė Tautkevičienė, Zinaida Manžuch).
2015 Bendradarbiaujant su LMT, MRU ir LMBA, vykdytas ES 7-osios bendrosios programos FOSTER (angl. Open Science Training for European Research) projektas: mokymai Lietuvos universitetų tyrėjams atvirosios prieigos tema „Atvirojo mokslo skatinimas jaunųjų mokslininkų tarpe: iššūkiai ir galimybės“. Vykdyti projekto FOSTER mokymai Lietuvos jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams.
 2015–2018 Dalyvaujama programos „Horizontas 2020“ projekte „Europa 2020 atvirosios prieigos infrastruktūra moksliniams tyrimams (OpenAIRE2020)“.
 2018–2020 Dalyvaujama programos „Horizontas 2020″ projekte „OpenAIRE atvirojo mokslo ir švietimo pažanga (OpenAIRE Advance).

Bibliotekos istorija: datos, įvykiai, faktai

1923 m. sausio 1 d. Lietuvos universitete įkurta biblioteka.
1929 Biblioteka persikėlė į Didžiuosius (dabar – Antruosius) rūmus.
1930–1946 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka.
1934–1941 Bibliotekoje veikė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus.
1937 Biblioteka įsijungė į Tarptautinio abonemento sistemą.
1940 Atidaryti Bibliotekos filialai Medicinos (iki 1950), Filologijos (iki 1948) ir Technologijos fakultetuose (dabar – Cheminės technologijos f-to biblioteka).
1943 Vokiečių okupantai uždarė Universitetą ir užėmė Bibliotekos patalpas.
1944 Atnaujinta Universiteto ir Bibliotekos veikla.
1946–1950 Kauno universiteto biblioteka.
1950 Universitetas reorganizuotas į Politechnikos ir Medicinos institutus. Bibliotekos patalpos ir didžioji fondo dalis atiteko KPI (Kauno politechnikos institutui).
1951–1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka.
1953 Įsteigtas filialas Statybos fakultete (dabar – Statybos ir architektūros f-to biblioteka).
1956–1969 Veikė filialas Vilniaus fakultete. Vėliau perduotas Vilniaus inžineriniam statybos institutui (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas).
1961–1991 Veikė Klaipėdos fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Klaipėdos universitetui.
1962–1997 Veikė Šiaulių fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Šiaulių universitetui.
1963 Įsteigtas filialas Panevėžio fakultete (dabar – Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka).
1965 Įkurtas mokomosios literatūros abonementas Mašinų gamybos fakultete (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to grupė).
1969 Įsteigta Radioelektronikos fakulteto biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka).
1974–1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka.
1978 Įsteigtas Retų knygų skyrius.
1984 Įkurtas filialas naujuose Lengvosios pramonės fakulteto rūmuose (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to biblioteka).
1987 Instaliuota kompiuterinė periodinių leidinių užsakymo programa Prenumerata.
Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka.
1992 Pradėta eksploatuoti DB Publikacijos, kurioje nuo 1992 m. aprašomos Universiteto darbuotojų mokslinės publikacijos.
1993 Universiteto biblioteka – viena iš Centrinės Europos mokslinių bibliotekų ir informatikos konferencijos-parodos “XXI amžiaus informacijos vartotojai”, vykusioje  Lietuvos technikos bibliotekoje, organizatorių.
1995–1999 Veikė integrali kompiuterinė bibliotekinė sistema CICERO (DANTEK, Danija). 1997 m. Centrinės bibliotekos abonemente pradėtas kompiuterinis skaitytojų aptarnavimas.
1996 Kompiuterinis bibliotekos katalogas prieinamas skaitytojams per internetą. Pradėta informacijos paieška pasaulio DB.
1999 Pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą įdiegta integrali bibliotekinė informacijos sistema ALEPH 500 (Ex Libris, Izraelis).
2001–2004 Rekonstruotas Centrinės bibliotekos II aukštas – atidaryta moderni Skaitytojų salė.
2002 Mechanikos f-to biblioteka perkelta į naujas patalpas Aštuntuosiuose rūmuose, atidaryta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2004 Pradėta eksploatuoti nauja DB Elektroninės tezės ir disertacijos (ETD).
2004–2005 Suremontuota Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, atidaryta interneto skaitykla.
2005 Panevėžio instituto biblioteka perkelta į naujas patalpas Vadybos ir administravimo fakultete, įrengta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2006 Renovuota Elektronikos rūmų biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka).
Rekonstruota Dizaino ir technologijų fakulteto bibliotekos (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to bibliotekos) skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2008 Pradėta eksploatuoti DB Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa).
2009 Rekonstruotos Centrinės bibliotekos I a. patalpos, modernizuota Retų knygų skyriaus leidinių saugykla.
2009–2011 Renovuota Statybos rūmų bibliotekos (dabar – Statybos ir architektūros f-to bibliotekos) skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2013 Parengtas Bibliotekos atnaujinimo ir plėtros projektas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-6 dėl Universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos 2013–2014 m. ir Senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-42.
Nuo 2014 Dr. Gintarė Tautkevičienė EIFL atvirosios prieigos koordinatorė Lietuvai.
2015 Įsteigtas Mokslinės informacijos skyrius, Katalogavimo skyrius perorganizuotas į Katalogavimo grupę ir prijungtas prie Informacijos išteklių formavimo skyriaus.
Nuo 2015 KTU PDB įrašai keliami į bendrą Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą eLaba.
2017 Renovuota Mechanikos inžinerijos ir dizaino skaitykla.
2018 02 16 Valstybingumo maršrutas „Geltona, Žalia, Raudona“ KTU bibliotekoje.
Universiteto II rūmai. 1929 m.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku