Lietuvos universiteto Senatas 1922–1923 m.

KTU Bibliotekos virtuali paroda

LIETUVOS UNIVERSITETO ĮKŪRIMAS

1918 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Vilniaus universiteto statutą ir planavo 1919 m. sausio 1 d. atidaryti universitetą, tačiau sumanymą teko atidėti – Vyriausybė buvo priversta persikelti į laikinąją Lietuvos valstybės sostinę.

1921 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministerija pristatė Lietuvos Respublikos ministrų kabinetui universiteto Kaune statuto projektą. Ministrų kabinetas perdavė jį Lietuvos Steigiamajam Seimui. Dėl užsitęsusių ginčių nesulaukęs statuto priėmimo, 1922 m. vasario 13 d. Ministrų kabinetas nutarė vadovautis Lietuvos Valstybės Tarybos priimtu Vilniaus universiteto statutu ir 1922 m. vasario 16 d. atidaryti universitetą Kaune.

Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas, einantis Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, Aleksandras Stulginskis įsakymu Lietuvos universiteto rektoriumi paskyrė prof. Joną Šimkų, Teologijos fakulteto dekanu – prof. dr. Joną Mačiulį (Maironį), Socialinių mokslų fakulteto dekanu – prof. Augustiną Voldemarą, Medicinos fakulteto dekanu – prof. dr. Petrą Avižonį, Gamtos ir matematikos fakulteto dekanu – prof. Zigmą Žemaitį bei Technikos fakulteto dekanu – prof. Praną Jodelę (Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės], 1924).

Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922.II.16-1924.VI.15 = Report of the University of Lithuania, February, 1922-June, 1924. Kaunas: [Lietuvos universitetas], 1924, p. 3.

Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922.II.16-1924.VI.15 = Report of the University of Lithuania, February, 1922-June, 1924. Kaunas: [Lietuvos universitetas], 1924, p. 3.

LIETUVOS UNIVERSITETO SENATAS

Lietuvos universiteto vykdomąjį organą – Senatą – sudarė Universiteto prezidiumas (rektorius, prorektorius, sekretorius) ir visų fakultetų dekanai (arba dekanų pavaduotojai – fakultetų sekretoriai), kurie paprastai posėdžiavo kartą per savaitę. Senatas sprendė klausimus, kurie neįėjo į fakultetų Tarybų kompetenciją: studentų priėmimo tvarka ir laikas, stipendijų ir pašalpų studentams skyrimas bei atleidimas nuo mokesčių už mokslą, studentų organizacijų įstatų tvirtinimas ir uniformų nustatymas, patalpų Universiteto įstaigoms paskirstymas, finansinės ir ūkio problemos (Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita, 1927).

Leidinyje „Lietuvos universiteto veikimo apyskaita 1922 II 16 – 1924 VI 24“ pateikiama Universiteto Senato, veikusio 1922 metų pavasario semestre, sudėtis: Universiteto rektorius prof. J. Šimkus, Teologijos fakulteto dekanas prof. J. Maciulevičius, vėliau – prof. P. Būčys, Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. A. Voldemaras, Matematikos-gamtos fakulteto dekanas prof. Z. Žemaitis, Medicinos fakulteto dekanas prof. P. Avižonis, Technikos fakulteto dekanas prof. P. Jodelė (Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922.II.16-1924.VI.15 = Report of the University of Lithuania, February, 1922-June, 1924, 1924).

Lietuvos Steigiamasis Seimas Lietuvos universiteto statutą priėmė 1922 m. kovo 24 d., kuris paskelbtas tų pačių metų balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos leistame tęstiniame oficialiajame leidinyje „Vyriausybės žinios“ (Universiteto statutas, 1922).

Statutas pakeitė Lietuvos universiteto struktūrą. Teologijos fakultetas buvo reorganizuotas į Teologijos-filosofijos fakultetą, Socialinių mokslų fakultetas išskaidytas į du naujus fakultetus: Humanitarinių mokslų ir Teisių fakultetus. Humanitarinių mokslų fakultetui vadovavo prof. Mykolas Biržiška, Teisių fakultetui – prof. Petras Leonas. 1925 m. kovo 31 d. paskelbus Lietuvos universiteto statuto pakeitimus, įsteigtas Evangelikų teologijos fakultetas, kuriam vadovavo doc. Povilas Jakubėnas (Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita, 1927).

Lietuvos universiteto pirmasis Senatas 1923 m. Iš kairės: prof. Z. Žemaitis, prof. M. Biržiška, prof. P. Jodelė, prorektorius prof. Vincas Čepinskis, rektorius prof. J. Šimkus, sekretorius prof. Blažiejus Čėsnys, prof. P. Avižonis, prof. P. Būčys, prof. P. Leonas

1922–1923 M. LIETUVOS UNIVERSITETO SENATO NARIAI:

Prof. Jonas Šimkus – 1903 m. Maskvos universitete įgijo chemijos magistro laipsnį, 1906 m. Ženevos universitete įgijo farmacijos magistro laipsnį. 1904–1905 m. – Kazanės universiteto, 1906–1916 m. – Maskvos universiteto docentas, ekstraordinarinis profesorius. Nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Cheminės technologijos katedros vedėjas, 1922-02-16 – 1923-09-01 – Universiteto rektorius.

Prof. Jonas Mačiulis (Maculevičius) – 1892 m. Petrapilio (Sankt Peterburgo) dvasinėje Romos katalikų akademijoje įgijo magistro laipsnį, 1903 m. suteiktas Teologijos daktaro laipsnis. 1894–1898 m. – Petrapilio dvasinės Romos katalikų akademijos ektraordinarinis profesorius, 1898–1909 m. – ordinarinis profesorius. Nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Moralinės teologijos katedros vedėjas, 1922-02-16 – 1922-03-13 – Teologijos filosofijos fakulteto dekanas. 1922-10-15 LU Tarybos išrinktas garbės profesoriumi.

Prof. Pranciškus Petras Būčys – 1899 m. Petrapilio (Sankt Peterburgo) dvasinėje Romos katalikų akademijoje įgijo teologijos magistro laipsnį, 1901 m. – Friburgo universitete suteiktas teologijos daktaro laipsnis. 1902 m. – Petrapilio dvasinės Romos katalikų akademijos profesoriaus adjunktas, 1905–1916 m. – ordinarinis profesorius. Nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Fundamentalės teologijos katedros vedėjas, 1922—1923 m. – Teologijos filosofijos fakulteto dekanas, 1923-09-01 – 1924-09-01 – Universiteto prorektorius.

Prof. Augustinas Voldemaras – 1909 m. baigė Petrapilio (Sankt Peterburgo) universiteto Klasikinės filologijos ir istorijos fakultetą, 1913 m. įgijo magistro laipsnį. 1911–1914 m. Petrapilio universiteto privatdocentas ir Bestuževo aukštųjų moterų kursų lektorius, 1917–1918 m. – Permės universiteto ekstraordinarinis profesorius. Nuo 1920 m. – Aukštųjų kursų lektorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ordinarinis profesorius, Socialinių mokslų fakulteto dekanas (iki 1922-08-01), nuo 1923 m. – Humanitarinių mokslų fakulteto Visuotinosios istorijos katedros ordinarinis profesorius.

Prof. Zigmas Žemaitis – 1909 m. baigė Odesos universiteto matematikos skyrių. Nuo 1920-01-27 – Aukštųjų kursų vedėjas ir lektorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ekstraordinarinis profesorius Matematikos katedroje, 1922-03-10 – 1927 – Matematikos gamtos fakulteto dekanas.

Prof. Petras Avižonis – 1895–1897 m. studijavo Sankt Peterburge, 1900 m. baigė Dorpato (Tartu) universitetą, 1914 m. Dorpato universitete suteiktas medicinos daktaro laipsnis. 1920–1922 m. – Aukštųjų kursų lektorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Oftalmologijos katedros vedėjas, 1922-02-16 – 1923-11-21 – Medicinos fakulteto dekanas.

Prof. Pranas Jodelė – 1896 m. baigė Charkovo veterinarijos institutą, 1898 m. – Maskvos universiteto Bakteriologijos institutą, 1904 m. – Kijevo politechnikos institutą, 1911 m. išlaikė adjunkto egzaminus. 1906–1906 m. – Kijevo politechnikos instituto laborantas ir asistentas, 1909–1912 m. – docentas, 1912 m. – ektraordinarinis profesorius, 1921–1922 m. – Aukštųjų kursų lektorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Statybos ir statybos medžiagų technologijos katedros vedėjas, 1922-02-16 – 1927 –Technikos fakulteto dekanas.

Prof. Mykolas Biržiška – 1907 m. baigė Maskvos universiteto Teisių fakultetą. Nuo 1920 m. – Aukštųjų kursų lektorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius Lietuvių ir gimininių tautų literatūros katedroje, 1922-06-06 – 1925-09-01 – Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.

Prof. Vincas Čepinskis – 1894 m. baigė Petrapilio (Sankt Peterburgo) universiteto Matematikos-gamtos fakultetą, 1900 m. – Ciuricho politechnikos instituto Elektrochemijos skyrių. 1899–1900 m. – Varšuvos politechnikos instituto laborantas, 1920–1922 m. – Aukštųjų kursų lektorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Fizikos katedros vedėjas, 1922-05-12 – 1923-09-01 Universiteto prorektorius.

Prof. Blažiejus Čėsnys – 1908 m. Petrapilio (Sankt Peterburgo) dvasinėje Romos katalikų akademijoje įgijo magistro laipsnį, 1911 m. baigė Friburgo (Fribūro) universiteto Filosofijos fakultetą, 1917 m. – Petrapilio dvasinėje Romos katalikų akademijoje įgijo daktaro laipsnį. 1911–1918 m. – Petrapilio dvasinės Romos katalikų akademijos profesorius, 1918–1921 m. – Liublino universiteto profesorius, nuo 1922-02-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Dogminės teologijos katedros vedėjas, 1922-03-05 – 1922-09-04 – Teologijos filosofijos fakulteto dekanas, 1922-05-12 – 1923-09-01 – Universiteto sekretorius.

Prof. Petras Leonas – 1889 m. baigė Maskvos universiteto Teisių fakultetą. 1920–1922 m. – Aukštųjų kursų lektorius, nuo 1922-08-16 – Lietuvos universiteto ordinarinis profesorius, Teisės enciklopedijos ir teisės filosofijos istorijos katedros vedėjas, 1922-08-23 – 1927 – Teisių fakulteto dekanas.

LIETUVOS UNIVERSITETO STATUTAS

Literatūra:
Raudonikis, P. (Sud.). (1933). Vytauto Didžiojo universitetas: antrųjų penkerių veikimo metų (1927.II.16–1932.XI.1) apyskaita. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės]. (1923). Kaunas: [leidėjas nenustatytas].
Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita. Medžiagą surinko K. Pakštys [ir 6 kiti]; redagavo S. Kolupaila; anglišką tekstą vertė K. Šliūpas. (1927). Kaunas: [leidėjas nenustatytas].
Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922.II.16-1924.VI.15 = Report of the University of Lithuania, February, 1922-June, 1924. (1924). Kaunas: [Lietuvos universitetas].
Universiteto statutas. (1922). Vyriausybės žinios, 86, p. 1–4.

Parodą parengė Retų spaudinių grupės vadovė dr. Edita Korzonaitė, edita.korzonaite@ktu.lt, 300 658.