Apie biblioteką

Biblioteka siekia būti dinamiška organizacija, prisitaikančia prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų. Studentai čia gali rasti priemones ir pagalbą, pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Biblioteka – prieigos prie informacijos, studijų ir savarankiško darbo vieta, kūrybos erdvė.

 

Strategija

Bibliotekos strategija

Universiteto biblioteka yra viena didžiausių Lietuvoje. Ji kaupia ir nuolat papildo vieną iš gausiausių inžinerijos, technologijos ir fizinių mokslų lietuviškos ir užsienio literatūros kolekciją. Sudarytos sąlygos prieigai prie elektroninės informacijos išteklių.

Biblioteka yra atvira studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei, pramonės įmonių specialistams, verslininkams.

Bibliotekos misija – teikti efektyvias paslaugas, orientuotas į esamus ir būsimus mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinant prieigą prie Bibliotekoje saugomų ir virtualioje erdvėje prieinamų pasaulinių informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija – modernus studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriame integruojamos fizinės ir virtualios erdvės, sukuriančios studijoms ir moksliniams tyrimams palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos išteklių.

Bibliotekos strateginiai tikslai
 

Biblioteka skaičiuose

 

Bibliotekos istorija

Vadovai

Nuo 2014 m. gruodžio 15 d. dr. Gintarė Tautkevičienė
1991–2014 Genė Duobinienė
1976–1991 Genovaitė Romanovienė
1948–1976 Stefanija Užkurytė
1946–1948 Vincas Ruzgas
1944–1946 prof. Augustinas Janulaitis
1923–1944 prof. Vaclovas Biržiška

Pavadinimai

Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka
1974–1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka
1951–1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka
1944–1950 Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1941–1943 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1940–1941 Kauno universiteto biblioteka
1930–1940 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1923–1929 Lietuvos universiteto biblioteka

Projektai

2022–2025 Dalyvaujama projekte „Aukštojo mokslo atsparumas pabėgėlių krizių metu: socialinės įtraukties stiprinimas ugdant gebėjimus, piliečių dalyvavimą ir įgūdžių pripažinimą (AGILE)“
2022–2024 Dalyvaujama projekte „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per pilietinį mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)“.
2020–2023 Dalyvaujama ERASMUS+ projekte „Parengiamasis skaitmeninis studentų akademinių įgūdžių ir raštingumo kompetencijų paketas (AcSki)“.
2019–2020 Dalyvauta programos „Horizontas 2020″ projekte Nacionalinio koordinatoriaus veikla ir paslaugos projektui „RDA Europe 4.0″.
2018–2020 Dalyvauta programos „Horizontas 2020″ projekte „OpenAIRE atvirojo mokslo ir švietimo pažanga (OpenAIRE Advance).
2015–2018 Dalyvauta programos „Horizontas 2020“ projekte „Europa 2020 atvirosios prieigos infrastruktūra moksliniams tyrimams (OpenAIRE2020)“.
2015 Bendradarbiaujant su LMT, MRU ir LMBA, vykdytas ES 7-osios bendrosios programos FOSTER (angl. Open Science Training for European Research) projektas: mokymai Lietuvos universitetų tyrėjams atvirosios prieigos tema „Atvirojo mokslo skatinimas jaunųjų mokslininkų tarpe: iššūkiai ir galimybės“. Vykdyti projekto FOSTER mokymai Lietuvos jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams.
2015 Atliktas LMBA koordinuojamo Europos socialinio fondo projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ (VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-004) „Tęstinis mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo duomenų ištekliais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas“, parengta ir paskelbta jo ataskaita (autorės – Gintarė Tautkevičienė, Zinaida Manžuch).
Nuo 2014 Dalyvauta ES 7 BP projekte FOSTER, vykdomi mokymai Lietuvos universitetų tyrėjams „Atvirojo mokslo skatinimas jaunųjų mokslininkų tarpe: iššūkiai ir galimybės“
2012 Vykdytas tarptautinės organizacijos EIFL finansuotas projektas „Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis“, organizuotas seminarų ciklas („Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus?“, „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, „Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga?“) ir viešoji diskusija „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje”.
2011–2014 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIREplus: Antrosios kartos Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE projekto tęsinys), 2013 m. organizuotas seminaras “Atvirosios prieigos infrastruktūros teisiniai klausimai ir tęstinumo užtikrinimas”. Tęsiant šį projektą, parengta paraiška ir gautas finansavimas “Horizontas 2020” programos projektui OpenAIRE2020.
2011 Dalyvauta LMBA vykdytame projekte „Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje“: sukurta vaizdo filmų, atlikta apklausa, suorganizuota mokslinė konferencija „Atverkime mokslo žinias pasauliui”.
2010–2014 Dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos vykdytame ir Europos socialinio fondo finansuotame projekte tarptautinei mokslinei DB Lituanistika plėtoti.
2010–2014 Dalyvauta Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projekte, vykdant Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metų respublikinę programą.
2010–2013 Dalyvauta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos vykdytame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)”.
2009–2012 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIRE (Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra).
2009–2011 Dalyvauta LMBA projekte „EMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“, atliktas mokslinis tyrimas „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimtis ir sudėtis“, parengti mokymo moduliai, organizuoti mokymo kursai tyrėjams.
Renovuota Statybos rūmų bibliotekos (dabar – Statybos ir architektūros f-to bibliotekos) skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2008–2009 Dalyvauta LMBA vykdytame „Bibliotekos pažangai” projekte „Mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos” parengimo ir dėstymo bei mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams” parengime.
2005–2008 Dalyvauta dviejuose ES SF projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas” ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams”.
2002–2004 Kartu su Edukologijos institutu (KTU) dalyvauta Europos Komisijos 5FP projekte PERINE (Pedagoginių ir edukacinių mokslinių tyrimų informacijos tinklas Europai).
2001–2006 Kartu su autorių kolektyvu parengtas projektas „LABT vystymo koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka”.
1998–1999 Dalyvauta Europos Komisijos XIII direktorato finansuotame informacijos vartotojų nuotolinio mokymo projekte DEDICATE.
Universiteto II rūmai. 1929 m.

Datos, įvykiai, faktai

2022 10 15 Uždaryta Informatikos fakulteto biblioteka.
2022 03 18 Atidaryta nauja (Statybos ir architektūros fakulteto patalpose) Universiteto miestelio biblioteka.
2021 Bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė išrinkta geriausia 2020 m. bibliotekos vadovė Lietuvoje.
2019 Tapo Mokslinių tyrimų duomenų aljanso (angl. Research Data Alliance – RDA) nacionaliniu koordinatoriumi.
2018 02 16 Centrinėje bibliotekoje vyko Šimtmečio valstybingumo maršrutai „Geltona, Žalia, Raudona“.
2017 Įvyko konferencija „OpenCon“ 2017 Lietuva: atvirieji mokslo duomenys ir atvirasis mokslas“.
2017 Renovuota Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekos skaitykla.
2016 Įvyko konferencija „Akademinė biblioteka ir atvirasis mokslas“.
Nuo 2015 KTU ETD viso teksto dokumentai ir PDB įrašai keliami į bendrą nacionalinę informacinę sistemą „Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLaba“.
2015 Įsteigtas Mokslinės informacijos skyrius, Katalogavimo skyrius perorganizuotas į Katalogavimo grupę ir prijungtas prie Informacijos išteklių formavimo skyriaus.
2014 Sujungtos Mechanikos ir mechatronikos bei Dizaino technologijų fakultetų bibliotekos.
2014 Įsteigta nauja pareigybė – dalyko bibliotekininkai.
2013 Dr. Gintarė Tautkevičienė išrinkta Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupės prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininke.
2013 Parengtas Bibliotekos atnaujinimo ir plėtros projektas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-6 dėl Universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos 2013–2014 m. ir Senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-42.
2010 Dr. Gintarė Tautkevičienė (Informacinių paslaugų skyriaus vedėja) apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą.
2009–2011 Renovuota Statybos rūmų bibliotekos (dabar – Statybos ir architektūros f-to bibliotekos) skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2009 Rekonstruotos Centrinės bibliotekos I a. patalpos, modernizuota Retų knygų skyriaus leidinių saugykla.
2008 Pradėta eksploatuoti DB Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa).
2008 Genė Duobinienė (bibliotekos direktorė) apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą.
2007 Dr. Gintarė Tautkevičienė išrinkta EIFL atvirosios prieigos koordinatore Lietuvai.
2007 Dr. Nijolė Lietuvninkaitė (Retų knygų skyriaus vedėja) apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
2006 Renovuota Elektronikos rūmų biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka).
Rekonstruota Dizaino ir technologijų fakulteto bibliotekos (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to bibliotekos) skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2005 Panevėžio instituto biblioteka perkelta į naujas patalpas Vadybos ir administravimo fakultete, įrengta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2004–2005 Suremontuota Cheminės technologijos fakulteto biblioteka, atidaryta interneto skaitykla.
2004 Pradėta eksploatuoti nauja DB Elektroninės tezės ir disertacijos (ETD).
2002 Mechanikos f-to biblioteka perkelta į naujas patalpas Aštuntuosiuose rūmuose, atidaryta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2001–2004 Rekonstruotas Centrinės bibliotekos II aukštas – atidaryta moderni Skaitytojų salė.
1999 Pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą įdiegta integrali bibliotekinė informacijos sistema ALEPH 500 (Ex Libris, Izraelis).
1998 Dr. Nijolė Lietuvninkaitė (Retų knygų skyriaus vedėja) apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už knygotyros, bibliografijos ir bibliotekininkystės mokslinę ir praktinę veiklą.
1996 Kompiuterinis bibliotekos katalogas prieinamas skaitytojams per internetą. Pradėta informacijos paieška pasaulio DB.
1995–1999 Veikė integrali kompiuterinė bibliotekinė sistema CICERO (DANTEK, Danija). 1997 m. Centrinės bibliotekos abonemente pradėtas kompiuterinis skaitytojų aptarnavimas.
1993 Universiteto biblioteka – viena iš Centrinės Europos mokslinių bibliotekų ir informatikos konferencijos-parodos “XXI amžiaus informacijos vartotojai”, vykusioje Lietuvos technikos bibliotekoje, organizatorių.
1993 Pradėta eksploatuoti DB Publikacijos, kurioje nuo 1992 m. aprašomos Universiteto darbuotojų mokslinės publikacijos.
Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka
1987 Instaliuota kompiuterinė periodinių leidinių užsakymo programa Prenumerata.
1984 Įkurtas filialas naujuose Lengvosios pramonės fakulteto rūmuose (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to biblioteka).
1978 Įsteigtas Retų knygų skyrius.
1974–1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka
1969 Įsteigta Radioelektronikos fakulteto biblioteka (dabar – Informatikos f-to biblioteka).
1965 Įkurtas mokomosios literatūros abonementas Mašinų gamybos fakultete (dabar – Mechanikos inžinerijos ir dizaino f-to grupė).
1963 Įsteigtas filialas Panevėžio fakultete (dabar – Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka).
1962–1997 Veikė Šiaulių fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Šiaulių universitetui.
1961–1991 Veikė Klaipėdos fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Klaipėdos universitetui.
1956–1969 Veikė filialas Vilniaus fakultete. Vėliau perduotas Vilniaus inžineriniam statybos institutui (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas).
1953 Įsteigtas filialas Statybos fakultete (dabar – Statybos ir architektūros f-to biblioteka).
1951–1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka
1950 Universitetas reorganizuotas į Politechnikos ir Medicinos institutus. Bibliotekos patalpos ir didžioji fondo dalis atiteko KPI (Kauno politechnikos institutui).
1946–1950 Kauno universiteto biblioteka
1944 Atnaujinta Universiteto ir Bibliotekos veikla.
1943 Vokiečių okupantai uždarė Universitetą ir užėmė Bibliotekos patalpas.
1940 Atidaryti Bibliotekos filialai Medicinos (iki 1950), Filologijos (iki 1948) ir Technologijos fakultetuose (dabar – Cheminės technologijos f-to biblioteka).
1937 Biblioteka įsijungė į Tarptautinio abonemento sistemą.
1934–1941 Bibliotekoje veikė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus.
1930–1946 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
1929 Biblioteka persikėlė į Didžiuosius (dabar – Antruosius) rūmus.
1923 m. sausio 1 d. Lietuvos universitete įkurta biblioteka.
 

Kontaktai

Gintarė Tautkevičienė
doc. dr. Gintarė Tautkevičienė

Bibliotekos direktorė

Gedimino g. 50-202, Kaunas
tel. +370 (37) 300 650
el. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

Alma Jančiūnienė
Alma Jančiūnienė

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-126, Kaunas
tel. +370 (37) 300 654
el. p. alma.janciuniene@ktu.lt

Aistė Pranckutė

Mokslinės informacijos skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-123, Kaunas
tel. +370 (37) 300 652
el. p. aiste.pranckute@ktu.lt

Asta Čitavičienė
Asta Čitavičienė

Katalogavimo grupės vadovė

Gedimino g. 50-122, Kaunas
tel. +370 (37) 300 657
el. p. asta.citaviciene@ktu.lt

Rasa Dovidonytė
Rasa Dovidonytė

Grupės vadovė

Studentų g. 48, Kaunas
tel. +370 (37) 300 777
el. p. rasa.dovidonyte@ktu.lt

Daiva Didžgalvienė
Daiva Didžgalvienė

Administravimo vadovė

Gedimino g. 50-124, Kaunas
tel. +370 (37) 300 651
el. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt

Vilija Dzingienė
Vilija Dzingienė

Informacinių paslaugų skyriaus vadovė

Studentų g. 48-136, Kaunas
tel. +370 (37) 300 659 / +370 682 60 595
el. p. vilija.dzingiene@ktu.lt

Alina Andriuškevičienė
Alina Andriuškevičienė

Informacijos išteklių formavimo skyriaus vadovė

Gedimino g. 50-124, Kaunas
tel. +370 (37) 300 656
el. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Edita Korzonaitė
dr. Edita Korzonaitė

Retų spaudinių grupės vadovė

Gedimino g. 50-125, Kaunas
tel. +370 (37) 300 658
el. p. edita.korzonaite@ktu.lt

Rimanta Kerbelienė
Rimanta Kerbelienė

Grupės vadovė

Studentų g. 48, Kaunas
tel. +370 (37) 300 777
el. p. rimanta.kerbeliene@ktu.lt

Cheminės technologijos fakulteto biblioteka

Radvilėnų pl. 19
tel. +370 (37) 300 199
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka

Studentų g. 56
tel. +370 (37) 353 817
e. p. biblioteka.midf@ktu.lt

Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka

Gedimino g. 50
tel. +370 (37) 300 655
e. p. biblioteka@ktu.lt

Universiteto miestelio biblioteka

Studentų g. 48
tel. +370 (37) 300 666
e. p. biblioteka.um@ktu.lt

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. +370 (45) 467 731
e. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt