Paroda „Universiteto lektorių vadovėliai“

Svarbiausios | 2021-11-04

Retų spaudinių grupė parengė parodą „Universiteto lektorių vadovėliai“. Paroda veiks Centrinėje bibliotekoje iki 2022 m. sausio 4 d.

1922 m. vasario 16 d. pradėjusiame veikti Lietuvos universitete personalo branduolį sudarė lektoriai lietuviai, tačiau „buvo aišku, jog pradžioje universitetui ne sykį reikės naudotis svetimų šalių profesoriais, nemokančiais lietuvių kalbos“*.

LU personalas 1923 m. Pirmoje eilėje iš kairės: Universiteto rektorius prof. Jonas Šimkus (septintas), prorektorius prof. Vincas Čepinskis (šeštas), sekretorius prof. Blažiejus Čėsnys (aštuntas)

Remiantis 1922 m. kovo 24 d. Lietuvos Steigiamojo Seimo priimtu Universiteto statutu, paskaitos turėjo būti skaitomos lietuvių kalba, tačiau Universiteto Taryba galėjo padaryti išimtis – leisti kai kuriems lektoriams laikinai dėstyti kitomis kalbomis. Pirmaisiais Universiteto veikimo metais šia teise naudojosi: Humanitarinių mokslų fakulteto docentas, Teisių fakulteto profesorius ir du docentai, Matematikos-gamtos mokslų fakulteto profesorius, Medicinos fakulteto du profesoriai, Technikos fakulteto du profesoriai: septyni iš jų paskaitas skaitė rusų, du – vokiečių kalbomis.

Prof. Vladas Lašas

Universiteto lektoriai rengė vadovėlius lietuvių kalba. 1923 m. pasirodė Medicinos fakulteto Fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedros lektoriaus prof. Vlado Lašo parengtas „Fiziologinės chemijos analizams vadovėlis“, Medicinos fakulteto lektoriaus, dėsčiusio „Teismo ir socialinės medicinos kursą“, Vaclovo Viršilos „Teismo medicininio mirusių kūnų ištyrimo vadovėlis“, Technikos fakulteto Statybos ir statybinių medžiagų technologijos katedros lektoriaus prof. Prano Jodelės „Statybos medžiagų technologija“, 1925 m. – Matematikos-gamtos fakulteto Botanikos katedros lektoriaus prof. Constantin‘o von Regel‘io „Vadovėlis augalams rinkti ir kolekcijoms iš botanikos daryti“, Matematikos-gamtos fakulteto Matematikos katedros lektoriaus prof. Otto Volk´o „Paprastųjų ir dalinių diferencialinių lygčių teorijos paskaitos: vadovėlis studijuojantiems: tekste 77 brėž. ir 301 uždavinių su atsakymais“ (1929) bei kt.

Lektoriai taip pat kūrė lietuvišką terminiją: Technikos fakulteto Organinės katedros lektorius prof. Antanas Purėnas iš vokiečių kalbos išvertė vieną geriausių to meto aukštosioms mokykloms skirtą prof. Arnold‘o Frederick‘o Holleman‘o vadovėlį „Lehrbuch der organischen Chemie“, kuris buvo išleistas 1925 m., Medicinos fakulteto vyr. asist. Janina Mackevičaitė-Lašienė iš vokiečių kalbos išvertė Gotthold‘o. Herxheimer‘io „Grundlagen der Pathologischen Anatomie für Studierende und Ärzte“ – 1925 m. pasirodė knygos „Patologinės anatomijos pagrindai studentams ir gydytojams“ 1-asis tomas (su Medicinos fakulteto lektoriaus prof. Emilio Vintelerio prakalba) bei kt.

Universiteto lektorių rengti vadovėliai atliepė ne tik Universiteto studijų, bet ir mokyklų programas: 1925 m. pasirodė Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių ir giminingų tautų katedros lektoriaus prof. Jono Jablonskio „Lietuvių kalbos vadovėlis: pirmosioms vidurinių mokyklų klasėms“, Technikos fakulteto Zoologijos, lyginamosios anatomijos ir embriologijos katedros lektoriaus doc. Jurgio Elisono „Zoologijos vadovėlis aukštesniosioms mokykloms“,  ir kt.

Taip pat rengti vadovėliai įvairioms organizacijoms, įstaigoms: Teisių fakulteto Politinės ekonomijos katedros lektorius prof. Petras Šalčius parengė „Vadovėlis kredito bendrovėms: patarimai, kaip tvarkyti, vesti kredito bendrovių operacijos ir jų knygos“ (1922), Geodezijos katedros lektorius doc. Stasys Dirmantas –„Topologija: Lietuvos kariams vadovėlis“ (1923) ir kt.

*Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės]. Kaunas: [leidėjas nenustatytas], 1923, p. 11.