Virtuali paroda „Lietuvos universiteto Senatas 1922–1923 m.“

Svarbiausios | 2022-11-15

Retų spaudinių grupė parengė virtualią parodą „Lietuvos universiteto Senatas 1922–1923 m.

1922 m. vasario 13 d. Ministrų kabinetas nutarė vadovautis Lietuvos Valstybės Tarybos priimtu Vilniaus universiteto statutu ir 1922 m. vasario 16 d. atidaryti universitetą Kaune.

Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas, einantis Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, Aleksandras Stulginskis įsakymu Lietuvos universiteto rektoriumi paskyrė prof. Joną Šimkų, Teologijos fakulteto dekanu – prof. dr. Joną Mačiulį (Maironį), Socialinių mokslų fakulteto dekanu – prof. Augustiną Voldemarą, Medicinos fakulteto dekanu – prof. dr. Petrą Avižonį, Gamtos ir matematikos fakulteto dekanu – prof. Zigmą Žemaitį bei Technikos fakulteto dekanu – prof. Praną Jodelę.

Lietuvos universiteto vykdomąjį organą – Senatą – sudarė Universiteto prezidiumas (rektorius, prorektorius, sekretorius) ir visų fakultetų dekanai (arba dekanų pavaduotojai – fakultetų sekretoriai). Senatas sprendė klausimus, kurie neįėjo į fakultetų Tarybų kompetenciją: studentų priėmimo tvarka ir laikas, stipendijų ir pašalpų studentams skyrimas bei atleidimas nuo mokesčių už mokslą, studentų organizacijų įstatų tvirtinimas ir uniformų nustatymas, patalpų Universiteto įstaigoms paskirstymas, finansinės ir ūkio problemos.

Lietuvos Steigiamasis Seimas Lietuvos universiteto statutą priėmė 1922 m. kovo 24 d., kuris paskelbtas tų pačių metų balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos leistame tęstiniame oficialiajame leidinyje „Vyriausybės žinios“.

Statutas pakeitė Lietuvos universiteto struktūrą. Teologijos fakultetas buvo reorganizuotas į Teologijos-filosofijos fakultetą, Socialinių mokslų fakultetas išskaidytas į du naujus fakultetus: Humanitarinių mokslų ir Teisių fakultetus. Humanitarinių mokslų fakultetui vadovavo prof. Mykolas Biržiška, Teisių fakultetui – prof. Petras Leonas.

Lietuvos universiteto Senatą 1922–1923 m. sudarė (iš kairės): prof. Z. Žemaitis, prof. M. Biržiška, prof. P. Jodelė, prorektorius prof. Vincas Čepinskis, rektorius prof. J. Šimkus, sekretorius prof. Blažiejus Čėsnys, prof. P. Avižonis, prof. P. Būčys, prof. P. Leonas.

Maloniai kviečiame aplankyti parodą. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Retų spaudinių grupę el. adresu: edita.korzonaite@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 658.