Kokios bibliotekos reikia Universiteto bendruomenei

Svarbiausios | 2020-02-10

Vasario 7 d. Kauno technologijos universiteto Bibliotekoje vyko strateginė sesija, kurios metu buvo diskutuojami bibliotekos veiklos prioritetai penkeriems metams ir aptariami bibliotekos organizacinės struktūros optimizavimo klausimai. Diskusijose dalyvavo studijų biuro departamento, mokslo departamento, tarptautinės doktorantūros mokyklos, studentų organizacijų atstovai. Diskusijų dalyviai pateikė įžvalgas apie tai, ko studentai, dėstytojai, mokslininkai, administracija nori iš bibliotekos ir kokia kryptimi ji turėtų vystytis ateityje. Aptariant bibliotekos veiklą buvo atsižvelgta į Universiteto strateginius tikslus ir prioritetus.

Pirmoje strateginės sesijos dalyje studijų prorektorius Jonas Čeponis supažindino su Universiteto strateginiais prioritetais ir pakvietė sesijos dalyvius aktyviai dalyvauti diskusijose ir prisidėti prie Bibliotekos strateginio plano rengimo.

Bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė pateikė 2019 metų pagrindinių veiklos rodiklių apžvalgą, supažindino su šių rodiklių dešimties metų kaitos tendencijomis. Tarp svarbiausių rodiklių buvo paminėti elektroniniai ir spausdinti informacijos ištekliai ir jų panauda, fiziniai ir virtualūs apsilankymai, jų skaičius tenkantis vienam studentui ir akademiniam personalui, taip pat kiti bibliotekos veiklos efektyvumą nusakantys rodikliai. Pristatyme buvo aptarti leidinių įsigijimo duomenys, dalyko bibliotekininkų veiklos, pravestų mokymų, sukurtų mokslo publikacijų ir elektroninių tezių ir disertacijų įrašų bei įkeltų viso teksto dokumentų statistika. Pranešimo pabaigoje buvo pristatyti studentų apklausos rezultatai, kurie parodo, kaip studentai vertina bibliotekos išteklius ir paslaugas. Apibendrindama pristatymą, direktorė įvardino svarbiausius 2019 metų darbus ir iššūkius laukiančius 2020 metais. Vienas iš jų – užtikrinti tas pačias paslaugas ir išlaikyti jų kokybę sumažėjus darbuotojų skaičiui. Svarbus 2020 m. veiklos prioritetas – tobulinti ir efektyvinti informacijos šaltinių paiešką ir jų suradimą. Siekiant šio tikslo pereinama prie RDA (angl. Resource Description and Access) standarto, konvertuojant įrašus ir katalogavimui naudojant naujas taisykles. Tarp prioritetinių darbų taip pat yra mokslo veiklos analitikos ataskaitų iš duomenų bazių Clarivate Analytics ir Scopus rengimas; EK projektuose OpenAIRE-Advance ir RDA Europe Node numatytų veiklų vykdymas skatinant atvirąją prieigą ir mokslo duomenų valdymą Universitete ir šalyje; eLABa konsorciumo veiklos administravimas, strateginio plano ir eLABa nuostatų atnaujinimas.

Antrojoje sesijos dalyje diskusijos vyko darbo grupėse. Bibliotekos, studijų biuro ir mokslo departamentų, doktorantūros mokyklos darbuotojai ir studentai pasidalijo į keturias grupes, kuriose diskutavo ir ieškojo atsakymų į klausimus, kas bibliotekoje veikia gerai ir ką reikėtų tobulinti, kokie yra mokslo ir studijų poreikiai, ką biblioteka turėtų daryti, kad atlieptų šiuos poreikius, kokios bibliotekos reikės studentams, dėstytojams ir mokslininkams ateityje. Diskusijose daug dėmesio buvo skiriama elektroninių ir spausdintų informacijos išteklių prioritetų nustatymo klausimui, fizinių erdvių poreikiui, sąsajomis su studijomis ir mokslu, akademinių kompetencijų ugdymui ir kt. klausimams.
Ne mažiau svarbu rasti geriausią sprendimą dėl struktūrinių pokyčių bibliotekoje įvykdžius Statybos ir architektūros rūmų bibliotekos rekonstrukciją. Siekiant rasti atsakymą į šį klausimą, diskutuota ne tik apie bibliotekos veiklas ir darbuotojų funkcijas, bet ir apie tai, kokios erdvės ir mokymosi aplinkos reikalingos studentams, kokios veiklos turėtų būti vykdomos atnaujintoje bibliotekoje, kaip reikėtų pasiruošti šioms veikloms renovuotoje bibliotekoje.

Pasibaigus diskusijoms, kiekviena grupė pateikė grupėse išdiskutuotą nuomonę, pristatė lūkesčius ir įžvalgas dėl bibliotekos veiklos ir pokyčių. Apibendrinta grupių nuomonė yra pagrindas tolimesnėms diskusijoms. Šis pirmasis susitikimas yra tik pirmasis žingsnis rengiant Bibliotekos strateginį veiklos planą. Ateityje šiuo klausimu planuojamas dar ne vienas susitikimas su universiteto bendruomene.

Kitos naujienos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku