Parodos Lietuvos universiteto įkūrimo 100-mečiui paminėti

Svarbiausios | 2022-11-04

Biblioteka parengė parodas, kuriomis kviečia prisiminti šiandienos Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų pirmtako, iš Aukštųjų kursų kilusio Lietuvos universiteto įkūrimo aplinkybes ir pažvelgti į akademinės bendruomenės veiklą pirmaisiais jos gyvavimo dešimtmečiais.

Lietuvos universiteto (toliau – LU) atidarymas įvyko 1922 m. vasario 16 d. Aukštųjų kursų rūmų salėje (dabar – KTU Pirmieji rūmai, kuriuose įsikūręs Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas), dalyvaujant Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkui, einančiam Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas, Aleksandrui Stulginskiui, ministrui pirmininkui Ernestui Galvanauskui, švietimo ministrui prof. Petrui Juodakiui, kitiems valdžios atstovams, akademinės bendruomenės nariams ir svečiams.

1922 m. gruodį LU Senatas bibliotekos vedėju patvirtino Teisių fakulteto lektorių prof. Vaclovą Biržišką, kuris pareigas pradėjo eiti 1923 m. sausio 1 d. Veiklos pradžiai biblioteka gavo dalį profesoriumo LU Pirmuosiuose rūmuose, kuriame įsikūrė, turėdama keturiasdešimt knygų. Bibliotekos fondas greitai augo: spaudiniai buvo perkami ir gaunami kaip aukos.
2022 m. KTU bibliotekos Retų spaudinių fonde (1475–1945) saugoma virš 174 tūkstančių knygų, ikonografijos dokumentų, kartografijos dokumentų, rankraščių ir periodinių leidinių. Išsaugotos Lietuvos universiteto pirmaisiais veiklos dešimtmečiais leistos apyskaitos, lektorių parengta paskaitų medžiaga, unikalūs rankraštiniai dokumentai ir fotografijos leidžia rengti temines stacionarias ir virtualias parodas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekoje (Gedimino g. 50) veikia fotografijų paroda „100 Nepriklausomos Lietuvos universitetui Kaune: įkūrimas ir veiklos pradžia“. Parodos anotacijoje atskleidžiamos LU steigimo, remiantis Vilniaus universiteto statutu, aplinkybės, LU statuto pagrindu pakeista Universiteto struktūra, LU Tarybos ir Senato sudėtis bei jų sprendžiami klausimai, LU bibliotekos įkūrimas ir kt.

Ekspozicijoje pristatomose fotografijose užfiksuota Lietuvos universiteto Taryba, susirinkusi į imatrikuliacijos iškilmes (1925), Bibliotekos dešimtmetis, kuriame dalyvavo Universiteto rektorius prof. Vincas Čepinskis, prorektorius prof. Blažiejus Čėsnys, bibliotekos vedėjas prof. Vaclovas Biržiška (1933), doc. Juozas Tumas-Vaižgantas su Humanitarinių mokslų fakulteto studentais paskaitoje (1928), Juozas Eretas su vokiečių seminaro studentais (1929) ir kt.


Ekspozicija. Nuotr. J. Klėmano


Lietuvos universiteto Taryba, susirinkusi į imatrikuliacijos iškilmes Pirmuosiuose rūmuose 1925 m. Nuotr. J. Klėmano


Prorektorius prof. Blažiejus Čėsnys, rektorius prof. Vincas Čepinskis su Akademinio sporto klubo nariais prie įėjimo į Didžiuosius rūmus 1930 m. Nuotr. J. Klėmano

Bibliotekos tinklapyje veikia virtuali paroda „Universiteto leistų knygų ir rankraščių rinkinys“. Parodoje pristatomi LU išleisti bendrieji leidiniai („Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės]“ (1923), „Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922.II.16-1924.VI.15 = Report of the University of Lithuania, February, 1922-June, 1924“ (1924), „Lietuvos universiteto studentų ir laisvųjų klausytojų taisyklės“ (1925), „Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita“ (1927) ir kt.), išsaugoti unikalūs Universiteto rankraštiniai dokumentai („Laikinasis Lietuvos Universiteto regulaminas“ (1925), „Senato priimtas Vytauto Didžiojo Universiteto regulamino projektas“ (prof. Igno Končiaus egzempliorius) (1933) ir kt.). Taip pat supažindinama su fakultetų leistais regulaminais, paskaitų tvarkaraščiais, serialiniais leidiniais (Humanitarinių mokslų fakultetas leido: „Archivum philologicum: Humanitarinių mokslų fakulteto raštai“, „Eranus: commentationes societatis philosophicae Lituaniae: Humanitarinių mokslų fakulteto raštai“, Teisių fakultetas – „Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai = Ouvrages de la Faculté de droit de l’Université de Lithuanie“, Technikos fakultetas – „Technika: Lietuvos universiteto Technikos fakulteto periodinis leidinys“ ir kt.).


Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita. Kaunas, 1927


Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės]. Kaunas, 1923


Laikinasis Lietuvos Universiteto regulaminas. Kaunas, 1925

Maloniai kviečiame aplankyti parodas. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Retų spaudinių grupę el. adresu: edita.korzonaite@ktu.lt arba tel. (8-37) 300 658.