UNIVERSITETO LEISTŲ KNYGŲ IR RANKRAŠČIŲ RINKINYS

KTU bibliotekos virtuali paroda

Norėdami panaudoti parodose paviešintas fotografijas, prašome parašyti laisvos formos prašymą KTU bibliotekos direktorei ir gauti jos leidimą.

LIETUVOS UNIVERSITETO VEIKLOS PRADŽIA

Kauno technologijos universiteto pirmtakas – 1922 m. vasario 16 d. įkurtas Lietuvos universitetas, kilęs iš 1920–1922 m. veikusių Aukštųjų kursų. Universiteto pavadinimas keitėsi keletą kartų: 1930 m. pavadintas Vytauto didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. – Vytauto Didžiojo universitetu, 1944 m. – Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu.

Lietuvos universitetas atidarytas, nesulaukus Lietuvos Steigiamojo Seimo patvirtinto Lietuvos universiteto statuto. Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis įsakymu Lietuvos universiteto rektoriumi patvirtino prof. Joną Šimkų, Teologijos fakulteto dekanu – prof. dr. Joną Mačiulį (Maironį), Socialinių mokslų fakulteto dekanu – prof. Augustiną Voldemarą, Medicinos fakulteto dekanu – prof. dr. Petrą Avižonį, Gamtos ir matematikos fakulteto dekanu – prof. Zigmą Žemaitį bei Technikos fakulteto dekanu – prof. Praną Jodelę. 1922 m. kovo 24 d. Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos universiteto statutą, kuris pakeitė universiteto struktūrą: Teologijos fakultetas reorganizuotas į Teologijos-filosofijos fakultetą (prof. dr. J. Mačiuliui (Maironiui) atsistatydinus, vadovavimą perėmė prof. Pranciškus Būčys), Socialinių mokslų fakultetas išskaidytas į du naujus fakultetus: Humanitarinių mokslų (dekanas prof. Mykolas Biržiška) ir Teisių (dekanas prof. Petras Leonas) fakultetus. 1925 m. kovo 31 d. paskelbus statuto pakeitimus, įsteigtas Evangelikų teologijos fakultetas, kuriam vadovavo prof. Povilas Jakubėnas.

Lietuvos universiteto pirmasis Senatas, 1923 m. Iš kairės: prof. Z. Žemaitis, prof. M. Biržiška, prof. P. Jodelė, prorektorius prof. Vincas Čepinskis, rektorius prof. J. Šimkus, sekretorius prof. Blažiejus Čėsnys, prof. P. Avižonis, prof. P. Būčys, prof. P. Leonas

BENDRIEJI UNIVERSITETO LEIDINIAI

Bibliotekos Retų spaudinių fonde išsaugoti Universiteto leisti bendrieji leidiniai: „Lietuvos universitetas = The University of Lithuania: [statutas, mokslų planai, taisyklės]“ (1923), „Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922.II.16–1924.VI.15 = Report of the University of Lithuania, February, 1922-June, 1924“ (1924), „Lietuvos universiteto studentų ir laisvųjų klausytojų taisyklės“ (1925), „Lietuvos universitetas, 1922.II.16–1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita“ (1927), „Vytauto Didžiojo universitetas: antrųjų penkerių veikimo metų (1927.II.16–1932.XI.1) apyskaita“ (1933). Taip pat išsaugotos semestrų paskaitų ir mokslo metų apžvalgos: „1924 metų pavasario semestro paskaitų apžvalga“ (1924), „1925 metų rudens semestro paskaitų apžvalga“ (1925), „Lietuvos universitetas, 1927–1928 mokslo metais: (1927.IX.15–1928.II.16)“ (1928) ir kt.

Leidinyje „Lietuvos universitetas, 1922.II.16-1927.II.16 = The University of Lithuania, Feb. 16, 1922-Feb. 16, 1927: pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita“ (1927) lietuvių ir anglų kalbomis primenamas Universiteto įkūrimas ir veiklos pradžia, pristatomi garbės profesoriai ir garbės daktarai, pateikiamas mokomojo personalo sąrašas, supažindinama su fakultetų mokslo planais, apyskaitomis bei kt. Skyrelyje „Lietuvos universitetas skaitmenimis“ dėmesys skiriamas personalui, klausytojams (studentams ir laisviesiems klausytojams), pajamoms bei išlaidoms. Pristatomas personalo skaičius, jo pasiskirstymas fakultetuose, pasiskirstymas pagal amžių, personalo skaičiaus santykis su klausytojų skaičiumi ir kt. Taip pat pateikiamas klausytojų skaičius, skaičiaus augimas fakultetuose, studentų ir laisvųjų klausytojų santykis, klausytojų pasiskirstymas pagal amžių, tautybę, lytį, gimimo vietą ir kt.

Išsaugoti unikalūs rankraštiniai Universiteto dokumentai: „Laikinasis Lietuvos Universiteto regulaminas“ (1925), „Senato priimtas Vytauto Didžiojo Universiteto regulamino projektas“ (prof. Igno Končiaus egzempliorius) (1933), „Vytauto Didžiojo universiteto statuto ruošimas“, taip pat lektorių: prof. Vlado Dubo, prof. Vosyliaus Sezemano, prof. Vlado Jurgučio, prof. Mykolo Römerio, prof. I. Končiaus, prof. M. Biržiškos, prof. Augustino Janulaičio ir kt. paskaitų medžiaga bei studentų baigiamieji darbai.

FAKULTETŲ LEIDINIAI

Fakultetai leido reguliaminus: „L. U. Teol. fil. fak. Filosofijos skyriaus reguliaminas“ (1926), „L. U. Hum. M. Fak. Reguliaminas“ (1924), „Lietuvos Universiteto Teisių Fakulteto reguliaminas ir mokslo planas“ (1923), „Lietuvos Universiteto Medicinos Fakulteto reguliaminas (VIII–IX skyriai)“ (1925) ir kt. Medicinos ir Technikos fakultetai išleido taisykles: „Lietuvos Universiteto Medicinos Fakultete mokslams eiti taisyklės“ (1922) „Lietuvos Universiteto Technikos fakultete mokslams eiti taisyklės“ (1927). Taip pat buvo leidžiami paskaitų tvarkaraščiai: „L.U. Humanitarinių mokslų fakulteto 1927 metų rudens semestro paskaitos“ (1927), „Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus paskaitų tvarkaraštis 1930 metų pavasario semestrą“ (1930), „Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus paskaitų tvarkaraštis 1930 – Vytauto Didžiojo – metų rudens semestrą = Vytauti Magni universitas fakultas theologico-philosophica pars philosophica: distributio praelectionum semestris autumnalis 1930 a.“ (1930) ir kt.

Leista lektorių paskaitų medžiaga: Teologijos-filosofijos fakultetas išleido doc. Prano Venckaus „Fundamentalinės teologijos paskaitos“, 2 dalys (1931, 1933); Teisių fakultetas – prof. P. Leono „Teisės enciklopedijos paskaitos“ (1924), prof. Vlado Mačio „Civilinio proceso paskaitos“ (1924), doc. Vladimiro Stankevičiaus „Baudžiamoji teisė: paskaitos“ (1925); Matematikos-gamtos fakultetas – asist. Petro Šerno „Sferinė trigonometrija: paskaitų kursas L. Un-to studentams“ (1925); Medicinos fakultetas – prof. Jurgio Karužos „Odos ligos: lekcijos skaitytos L. Un-to Med. fak. VII ir VIII sem. Studentams 1923–1924 m. m.“ (1926); Technikos fakultetas – prof. Jeronimo Šliogerio „Elektrotechnikos paskaitos“, D. 1 (1925), doc. Antano Gravrogko „Medžio technologijos kursas“, 2 dalys (1926–1927) ir kt.

Fakultetai leido lektorių parengtus vadovėlius, mokomąsias priemones, mokslo monografijas: Technikos fakultetas išleido doc. Silvestro Grinkevičiaus „Geležinės konstrukcijos“ (1933), prof. P. Jodelės „Statybos medžiagų technologija“ (1923); Matematikos-gamtos fakultetas – prof. V. Čepinskio „Elektroninė valentingumo teorija“ (1928), prof. Filypo Butkevičiaus „Elementarinis kokybinis analizis: tekste 21 fig.“ (1929); Teologijos-filosofijos fakultetas – prof. P. Kuraičio „Pagrindiniai gnoseologijos klausimai“ (1930); Humanitarinių mokslų fakultetas – doc. Balio Sruogos „Dainų poetikos etiudai“ (1927), doc. Jono Vabalo-Gudaičio „Patobulintas psichinių reakcijų metodas žmogaus darbingumui tirti“ (1927); Medicinos fakultetas – prof. Vlado Lašo parengtas „Fiziologinės chemijos analizams vadovėlis“ (1923), prof. Constantin‘o von Regel‘io „Vadovėlis augalams rinkti ir kolekcijoms iš botanikos daryti“ (1923) ir kt.

Taip pat leido serialinius leidinius. Teologijos-filosofijos fakultetas leido: „Draugija: mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis laikraštis: [žurnalas]“, „Soter: religijos mokslo laikraštis: Ephemerides Sacrarum Disciplinarum Theologicae-Philosophicae Facultis in Universitate Lituana“, „Logos: filosofijos laikraštis: [žurnalas]“, Athenaeum: Ephemerides Humanarum Disciplinarum Theologico-Philosophicae Facultatis in Vytauti Magni Universitate: kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos žurnalas“; Humanitarinių mokslų fakultetas – „Humanitarinių mokslų fakulteto raštai“, „Tauta ir žodis: Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys“, „Archivum philologicum: Humanitarinių mokslų fakulteto raštai“, „Darbai ir dienos: acta et commentationes ordinis philologorum Universitatis Lithuaniae“, „Eranus: commentationes societatis philosophicae Lituaniae: Humanitarinių mokslų fakulteto raštai“, „Mūsų tautosaka: Humanitarinių mokslų fakulteto Tautosakos komisijos leidinys“; Teisių fakultetas – „Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai = Ouvrages de la Faculté de droit de l’Université de Lithuanie“, „Teisės mokslų biblioteka“, „Ekonominių mokslų biblioteka“; Matematikos-gamtos fakultetas – „Lietuvos universiteto matematikos-gamtos fakulteto mokslo darbai“; Medicinos fakultetas – „Medicina: laikraštis, skiriamas medicinos teorijos ir praktikos reikalams“; Technikos fakultetas: „Technika: Lietuvos universiteto Technikos fakulteto periodinis leidinys“ ir kt.

Parodą parengė Retų spaudinių grupės vadovė dr. Edita Korzonaitė, edita.korzonaite@ktu.lt, 300 658.