Iš KTU istorijos: Rektoriaus Antano Purėno palikimas bibliotekai

KTU Bibliotekos virtuali paroda

Norėdami panaudoti parodose paviešintas fotografijas, prašome parašyti laisvos formos prašymą KTU bibliotekos direktorei ir gauti jos leidimą.

Apie parodą

Antanas Purėnas 1921–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. – Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto profesorius ir Organinės chemijos katedros vedėjas. 1922–1924 m. ir 1925–1927 m. A. Purėnas – Matematikos-gamtos fakulteto sekretorius, 1924–1925 m., 1927–1928 m. ir 1938–1939 m. – Universiteto sekretorius. Eidamas katedros vedėjo pareigas (iki 1962 m.), 1933–1938 m. ir 1939–1940 m. buvo universiteto prorektorius, o 1940–1941 ir 1944–1947 m. – rektorius.

A. Purėno žmona Liuda Purėnienė perdavė KTU bibliotekai vyro ilgus metus kauptą asmeninę biblioteką. 2014 m. šią knygų, rankraščių ir su mokslu susijusių dokumentų kolekciją perėmė Bibliotekos Retų spaudinių grupė. Kolekcijos įvairovė ir tvarkymo išskirtinumas paskatino pasidomėti ne tik A. Purėno darbu universitete, bet ir jo kaip mokslininko, pedagogo, spaudos ir visuomenės veikėjo asmenybe.

Administracinės pareigos universitete

1922 02 16–1924 09 01; 1925 09 01–1927 09 01 Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto sekretorius
1924 09 01–1925 09 01; 1927 09 01–1928 09 01 Lietuvos universiteto Senato ir Universiteto tarybos sekretorius
1933 09 01–1938 05 03 Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius
1938 09 01–1939 04 18 Vytauto Didžiojo universiteto Senato ir Tarybos sekretorius
1939 09 01–1940 09 01 Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius
1940 09 01–1941 07 11 Kauno valstybinio universiteto rektorius
1944 07 16–1947 01 16 Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
Lietuvos universiteto Senatas 1924/1925 m. Sėdi: M. Biržiška, P. Avižonis, P. Būčys, P. Jodelė, P. Leonas Stovi: Z. Žemaitis, A. Purėnas, V. Lašas. Šaltinis: KTU biblioteka
Lietuvos universiteto Senatas 1924/1925 m. Sėdi: M. Biržiška, P. Avižonis, P. Būčys, P. Jodelė, P. Leonas Stovi: Z. Žemaitis, A. Purėnas, V. Lašas. Šaltinis: KTU biblioteka
Lietuvos universiteto Taryba 1925 m. rugsėjo 15 d. Naujų mokslo metų iškilmėse Purėnas antroje eilėje antras iš kairės. Šaltinis: KTU biblioteka
Lietuvos universiteto Taryba 1925 m. rugsėjo 15 d. Naujų mokslo metų iškilmėse Purėnas antroje eilėje antras iš kairės. Šaltinis: KTU biblioteka

Pareigos fakultetuose

1921 m. vasarą Antanas Purėnas gavo iš Aukštųjų kursų vadovybės ir švietimo ministro Juozo Tūbelio kvietimą skaityti organinės chemijos paskaitas ir organizuoti organinės chemijos laboratorijas.

1921 09 01–1922 02 16 Aukštųjų kursų Kaune organinės chemijos dėstytojas
1922 02 16–1930 09 01 Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto docentas, nuo 1922 07 06  – ekstraordinarinis profesorius, Organinės katedros vedėjas
1930 09 01–1940 09 01 Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ekstraordinarinis profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
1940 09 01–1941 08 01 Kauno universiteto Technikos fakulteto profesorius, Bendrosios chemijos, nuo 1940 m., Organinės chemijos katedros vedėjas
1941 08 01–1944 08 01 Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto ekstraordinarinis profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
1944 08 01–1950 12 31 Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
1951 01 01–1962 11 05 Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos, nuo 1962 – Organinės  chemijos ir technologijos katedros profesorius
Matematikos-gamtos fakulteto mokslo personalas su Kauno universiteto rektoriumi prof. A. Purėnu ir prorektoriumi prof. P. Jodele prieš keliantis iš Kauno į Vilnių, 1940 m. rugpjūtis. A. Purėnas pirmoje eilėje trečias iš kairės. Šaltinis: KTU muziejus
Matematikos-gamtos fakulteto mokslo personalas su Kauno universiteto rektoriumi prof. A. Purėnu ir prorektoriumi prof. P. Jodele prieš keliantis iš Kauno į Vilnių, 1940 m. rugpjūtis. A. Purėnas pirmoje eilėje trečias iš kairės. Šaltinis: KTU muziejus

Pedagoginis darbas

Organinės chemijos kurso žinias A. Purėnas suteikė daugeliui studentų, kurie vėliau tapo jo bendradarbiais.

Matematikos-gamtos fakulteto dėstytojai ir absolventai, 1937 m. A. Purėnas antroje eilėje ketvirtas iš dešinės. Šaltinis: KTU muziejus
Matematikos-gamtos fakulteto dėstytojai ir absolventai, 1937 m. A. Purėnas antroje eilėje ketvirtas iš dešinės. Šaltinis: KTU muziejus

Prof. A. Purėnas, grįžęs iš Berlyno Humboldt‘o  universiteto, Lietuvos universitete įkūrė Organinės chemijos laboratoriją. Ji turėjo būtiniausias mokslo priemones organinės sintezės darbams. Praktiniai darbai laboratorijoje pradėti 1924 m. pavasario semestre. 1926–1927 m. joje dirbo 20 studentų botanikų ir zoologų, 6 chemikai, 2 farmacininkai ir 2 technikai.

Prof. A. Purėnas su studentais Universiteto Organinės chemijos laboratorijoje, 1927 m. Šaltinis: KTU muziejus
Prof. A. Purėnas su studentais Universiteto Organinės chemijos laboratorijoje, 1927 m. Šaltinis: KTU muziejus

Mokslinis darbas

Vienas didžiausių prof. A. Purėno darbų – lietuviškos chemijos terminijos kūrimas. Studentams reikėjo vadovėlių lietuvių kalba – profesorius iš vokiečių kalbos išvertė vieną geriausių to meto aukštosioms mokykloms skirtą (šiuo vadovėliu naudojosi daugelis Europos universitetų) A. F. Hollemann‘o „Organinės chemijos vadovėlį“ („Lehrbuch der Organishen Chemie“), kuris buvo išleistas 1925 m. A. Purėno iniciatyva iš rusų kalbos buvo išversti Organinės chemijos teorinio kurso ir laboratorinių darbų vadovėliai.

A. Purėno mokslo darbų bibliografija sudaro virš 40 pozicijų. Daugelį straipsnių profesorius parašė su bendraautoriais. Jie spausdinti leidinių „Kauno politechnikos instituto darbai“, „Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai“ „Kosmos“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“ numeriuose ir kt.

Spauda, visuomeninė veikla, pomėgiai

Prof. A. Purėnas redagavo chemijos mokslo leidinius, 1923–1936 m. – „Lietuvos universiteto darbus“, nuo 1930 m. – „VDU Matematikos-gamtos fakulteto mokslo darbus“ (matematikos, zoologijos, geologijos ir kt. skyrius), „V. D. Universiteto žinias“ (redakcinės komisijos narys, atsak. redaktorius), Gamtininkų draugijos leidžiamą žurnalą „Gamta“. Nuo 1940 m. redagavo leidinius „Mintis“ ir „Kultūra“, rašė straipsnius žurnalams „Skardas“, „Žarija“, „Kosmos“ ir kt. Dalyvavo leidžiant „Lietuviškąją enciklopediją“, „Mokyklą ir visuomenę“, bendradarbiavo „Lietuvių laikraštyje“, „Naujojoje gadynėje“ ir kt.

Šaltinis: KTU biblioteka
Šaltinis: KTU biblioteka

Didelę įtaką A. Purėnas turėjo gimtojo Tatkonių ir aplinkinių kaimų jaunimui, pratino juos skaityti laikraščius ir knygas. Kadangi profesorius turėjo artistinių įgūdžių, beveik kiekvienais metais suburdavo jaunimą vaidinti kokią nors pjesę. A. Purėnas prisimenamas kaip energingas režisierius, pasižymintis subtilumu ir kantrybe. Būdamas neblogas smuikininkas, suburdavo nedidelę kaimo kapelą, susidedančią iš armonikos, smuiko ir klarneto.

1934 m., A. Purėnui lankantis prof. Tado Ivanausko sodyboje Obelynėje, šeimininkas iškėlė mintį, kurią vėliau įgyvendino – pakvietė kolegas A. Purėną, prof. Vladą Lašą ir prof. Zigmą Žemaitį sudaryti bendriją ir Lapynėje auginti juodsidabres lapes.

VDU studentų „Varpo“ draugijos garbės nariai: (iš kairės į dešinę) P. Leonas, A. Purėnas, F. Bortkevičienė, K. Grinius, J. Staugaitis. Šaltinis: KTU biblioteka
VDU studentų „Varpo“ draugijos garbės nariai: (iš kairės į dešinę) P. Leonas, A. Purėnas, F. Bortkevičienė, K. Grinius, J. Staugaitis. Šaltinis: KTU biblioteka

Palikimas – asmeninė biblioteka

Prof. A. Purėno žmona Liuda Purėnienė perdavė KTU bibliotekai vyro ilgus metus kauptą asmeninę kolekciją, kurią sudaro knygos, rankraščiai, įvairūs su moksline veikla susiję dokumentai ir kt.

Asmeninės bibliotekos pagrindą sudaro XIX a. pab. – XX a. I p. spaudiniai: organinės ir neorganinės chemijos vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams, chemijos istorijos, cheminės analizės ir kitų sričių (matematikos, geologijos, fizikos, pedagogikos) mokslinės knygos, paskaitų medžiaga anglų, vokiečių, rusų, prancūzų ir latvių kalbomis.

Kolekcijoje yra 110 pavadinimų knygos ir 8 rankraščiai. 76 knygos išleistos iki 1945 m. (seniausios – 1885 m., 1897 m., 1899 m.) ir 34 – po 1945 m. (vėliausia – 1962 m.).

Asmeninės kolekcijos individualumas

Daugelis profesoriaus kolekcijos knygų aplenktos storu rudu popieriumi, sunumeruotos (numeris rodo jos vietą bibliotekoje), beveik visose randamos bibliografinio aprašo kortelės, kuriose įrašyta: autorius, leidinio pavadinimas, leidimo vieta, metai, laidos numeris, kai kuriose ir knygos įsigijimo data.

Mokytojui, kolegai dedikuotos knygos

Kolekcijoje yra ir keletas A. Purėno mokinių ar bendradarbių darbų su dedikacijomis profesoriui.

Šaltiniai ir literatūra
1. BALTRUŠIS R. Profesorius Antanas Purėnas. Kaunas: Technologija, 2008, 186 p.: iliustr., portr.
2. Lietuvos universiteto veikimo apyskaita (1922.II.16–1924.VI.24). Kaunas, 1924, 298 p.
3. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 19: Preadaptacija-Reutov. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p.316.
4. Vytauto Didžiojo universitetas: antrųjų penkerių veikimo metų (1927.II.16–1932.IX.1) apyskaita. Kaunas: [s. n.], „Spindulio“ spaustuvė, 1927, 527 p.

Parodą parengė Retų spaudinių grupės vadovė dr. Edita Korzonaitė, edita.korzonaite@ktu.lt, 300 658.